Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
0,00004058
0,05%
24.643 (USD/VND)
0,00003745
0,23%
26.701 (EUR/VND)
0,00006227
0,36%
16.060 (AUD/VND)
0,00005507
0,11%
18.158 (CAD/VND)
0,006080
0,60%
164,46 (JPY/VND)
0,1650
0,38%
6,0610 (KHR/VND)
0,8459
0,32%
1,1822 (LAK/VND)
0,0001933
0,18%
5.173,77 (MYR/VND)
0,001458
0,32%
685,83 (THB/VND)
0,002279
0,27%
438,87 (PHP/VND)
0,00005457
0,15%
18.325 (SGD/VND)
0,0002920
0,10%
3.424,83 (CNY/VND)
0,0003176
0,06%
3.148,47 (HKD/VND)
0,001285
0,03%
777,94 (TWD/VND)
0,05414
0,12%
18,471 (KRW/VND)
0,6381
0,02%
1,5672 (IDR/VND)
29/02/2024 4:55 SA (UTC) VND Toàn bộ đơn vị tiền tệ
Quy đổi tiền tệ
29/02/2024 4:55 SA (UTC)