Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
0,00004255
0,00%
23.502 (USD/VND)
0,00003983
0,09%
25.108 (EUR/VND)
0,00006440
0,28%
15.527 (AUD/VND)
0,00005716
0,12%
17.496 (CAD/VND)
0,005962
0,12%
167,73 (JPY/VND)
0,1760
0,22%
5,6805 (KHR/VND)
0,7694
0,16%
1,2997 (LAK/VND)
0,0001948
0,00%
5.134,19 (MYR/VND)
0,001482
0,16%
674,56 (THB/VND)
0,002391
0,14%
418,20 (PHP/VND)
0,00005752
0,01%
17.386 (SGD/VND)
0,0003028
0,03%
3.302,20 (CNY/VND)
0,0003335
0,004%
2.998,46 (HKD/VND)
0,001307
0,01%
765,20 (TWD/VND)
0,05555
0,05%
18,002 (KRW/VND)
0,6324
0,04%
1,5813 (IDR/VND)
05/06/2023 1:10 CH (UTC) VND Toàn bộ đơn vị tiền tệ
Quy đổi tiền tệ
05/06/2023 1:10 CH (UTC)