Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
0,00004310
0,05%
23.201 (USD/VND)
0,00004020
0,26%
24.878 (EUR/VND)
0,00006027
0,22%
16.592 (AUD/VND)
0,00005490
0,12%
18.215 (CAD/VND)
0,005468
0,25%
182,90 (JPY/VND)
0,1747
0,45%
5,7232 (KHR/VND)
0,5716
0,47%
1,7496 (LAK/VND)
0,0001883
0,89%
5.310,25 (MYR/VND)
0,001470
0,15%
680,21 (THB/VND)
0,002253
0,05%
443,90 (PHP/VND)
0,00005901
0,12%
16.947 (SGD/VND)
0,0002889
0,23%
3.461,67 (CNY/VND)
0,0003383
0,05%
2.955,69 (HKD/VND)
0,001263
0,04%
792,02 (TWD/VND)
0,05402
0,08%
18,512 (KRW/VND)
0,6269
0,03%
1,5952 (IDR/VND)
27/05/2022 12:10 CH (UTC) VND Toàn bộ đơn vị tiền tệ
Quy đổi tiền tệ
27/05/2022 12:09 CH (UTC)