Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
0,00004186
0,00%
23.889 (USD/VND)
0,00004273
0,20%
23.405 (EUR/VND)
0,00006435
0,89%
15.541 (AUD/VND)
0,00005717
0,73%
17.491 (CAD/VND)
0,006054
0,38%
165,18 (JPY/VND)
0,1729
0,13%
5,7843 (KHR/VND)
0,6917
0,52%
1,4456 (LAK/VND)
0,0001946
0,00%
5.139,66 (MYR/VND)
0,001585
0,59%
630,91 (THB/VND)
0,002467
0,06%
405,32 (PHP/VND)
0,00005997
0,20%
16.674 (SGD/VND)
0,0002979
0,00%
3.357,11 (CNY/VND)
0,0003286
0,001%
3.043,22 (HKD/VND)
0,001331
0,29%
751,10 (TWD/VND)
0,06011
0,48%
16,637 (KRW/VND)
0,6397
0,24%
1,5632 (IDR/VND)
03/10/2022 5:30 CH (UTC) VND Toàn bộ đơn vị tiền tệ
Quy đổi tiền tệ
03/10/2022 5:30 CH (UTC)