Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
0,00004099
0,01%
24.393 (USD/VND)
0,00003872
0,46%
25.826 (EUR/VND)
0,00006375
0,04%
15.687 (AUD/VND)
0,00005516
0,03%
18.128 (CAD/VND)
0,006106
0,21%
163,78 (JPY/VND)
0,1696
0,70%
5,8972 (KHR/VND)
0,8300
0,77%
1,2048 (LAK/VND)
0,0001921
0,02%
5.205,00 (MYR/VND)
0,001490
0,67%
671,07 (THB/VND)
0,002332
0,15%
428,82 (PHP/VND)
0,00005604
0,11%
17.843 (SGD/VND)
0,0002996
0,05%
3.337,97 (CNY/VND)
0,0003207
0,04%
3.118,63 (HKD/VND)
0,001320
0,13%
757,65 (TWD/VND)
0,05501
0,28%
18,178 (KRW/VND)
0,6327
0,29%
1,5806 (IDR/VND)
26/09/2023 2:05 SA (UTC) VND Toàn bộ đơn vị tiền tệ
Quy đổi tiền tệ
26/09/2023 2:05 SA (UTC)