Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
0,00004238
0,00%
23.596 (USD/VND)
0,00003952
0,11%
25.307 (EUR/VND)
0,00006097
0,28%
16.401 (AUD/VND)
0,00005681
0,13%
17.604 (CAD/VND)
0,005556
0,66%
180,00 (JPY/VND)
0,1738
0,43%
5,7551 (KHR/VND)
0,7177
0,28%
1,3933 (LAK/VND)
0,0001824
0,00%
5.483,63 (MYR/VND)
0,001423
0,16%
702,95 (THB/VND)
0,002332
0,02%
428,87 (PHP/VND)
0,00005613
0,12%
17.815 (SGD/VND)
0,0002879
0,11%
3.473,74 (CNY/VND)
0,0003326
0,001%
3.006,40 (HKD/VND)
0,001273
0,20%
785,66 (TWD/VND)
0,05323
0,38%
18,787 (KRW/VND)
0,6417
0,20%
1,5584 (IDR/VND)
07/02/2023 9:00 CH (UTC) VND Toàn bộ đơn vị tiền tệ
Quy đổi tiền tệ
07/02/2023 9:00 CH (UTC)