Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Đơn vị tiền tệ
Từ VND
Biến động
Sang VND
0,00003929
0,04%
25.452 (USD/VND)
0,00003657
0,44%
27.342 (EUR/VND)
0,00005922
0,17%
16.885 (AUD/VND)
0,00005398
0,12%
18.525 (CAD/VND)
0,006176
0,03%
161,91 (JPY/VND)
0,1626
1,01%
6,1489 (KHR/VND)
0,8593
1,09%
1,1637 (LAK/VND)
0,0001852
0,11%
5.398,62 (MYR/VND)
0,001443
0,10%
692,94 (THB/VND)
0,002303
0,04%
434,15 (PHP/VND)
0,00005309
0,10%
18.837 (SGD/VND)
0,0002850
0,009%
3.508,36 (CNY/VND)
0,0003068
0,06%
3.259,14 (HKD/VND)
0,001273
0,06%
785,50 (TWD/VND)
0,05413
0,22%
18,475 (KRW/VND)
0,6409
0,30%
1,5602 (IDR/VND)
14/06/2024 2:10 SA (UTC) VND Toàn bộ đơn vị tiền tệ
Quy đổi tiền tệ
14/06/2024 2:10 SA (UTC)